ZabiegiNacialo.com

Regulamin korzystania z serwisu zabieginacialo.com

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.zabieginacialo.com i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).

 2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.depilacja.pl, świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§ 2 Definicje Ogólne

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206; adresem elektronicznym Administratora do korespondencji jest: depilacja@depilacja.pl;

 • Cennik – publikowana w Serwisie pod adresem: https://zabieginacialo.com/laserowa-depilacja-promocja-na-usuwanie-wlosow-w-jeleniej-gorze/ informacja, w której określone są warunki i wysokość odpłatności za oferowane Zabiegi nabywane za pośrednictwem Serwisu oraz za pozostałe Usługi świadczone na miejscu w Salonie lub Produkty. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany niniejszego Regulaminu; 

 • E-mail – adres elektronicznej poczty charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem której, Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane;

 • Funkcjonalność Serwisu – świadczona przez Serwis działalność Właściciela polegająca na umożliwieniu za pomocą Serwisu dokonywania przez Kupujących rezerwacji i nabywaniu Zabiegów wykonywanych w Salonie poprzez zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub sprzedaży innych Usług, lub nabyciu Produktów poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży, udzielaniu informacji o świadczonych Usługach oraz udzielaniu porad i informacji od Konsultantów;

 • Infolinia – oznacza infolinię telefoniczną prowadzoną przez Właściciela pod numerem: 226999600

 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Usługi lub Produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Konsultant – osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kompetencje do wykonywania Zabiegów i doradzania w kwestii ich wykonywania;

 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu Usługi lub Produktu: (i) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub (ii) bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Kupujący – Klient lub Konsument dokonujący zakupu Usługi lub Produktu za pośrednictwem Serwisu i tym samym zawierający z Właścicielem lub Partnerem Umowę o Świadczenie Usług lub w przypadku Produktu Umowę Sprzedaży lub osoba na rzecz której Usługa została nabyta;

 • Partner – podmiot (przedsiębiorca) współpracujący z Właścicielem na podstawie umowy o współpracy i prowadzący Salon, oferujący Usługi świadczone w Salonie Partnera za pośrednictwem Serwisu;

 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

 • Produkty – produkty, kosmetyki detaliczne, bony prezentowe, pakiety zabiegowe i inne rzeczy, które mogą być oferowane w Serwisie lub w Salonie;

 • Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych przez Użytkownika do Serwisu, wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z Funkcjonalności Serwisu, zakupu Usług lub Produktów oferowanych w Serwisie, jak również do dokonywania rozliczeń Administratora z Użytkownikiem za zakupione Usługi lub Produkty, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora;

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu www.depilacja.pl;

 • Regulamin Salonu  – regulamin określający zasady korzystania z Usług, w tym usług świadczenia Zabiegów, w tym depilacji laserowej, zabiegów endermologii, innych zabiegów, porad i konsultacji kosmetycznych (z wyłączeniem medycznych), i świadczenia wielu innych usług oferowanych przez Salony prowadzone przez Właściciela lub Partnera, z którym Użytkownik ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować jego treść przed skorzystaniem z Usług, w szczególności wykonaniem Zabiegu; Regulamin Salonu dostępny jest pod adresem https://zabieginacialo.com/regulamin-korzystania-z-uslug-salonow/ oraz w każdym Salonie;

 • Salon – salon kosmetyczny prowadzony przez Właściciela lub Partnera w którym Właściciel lub Partner wykonuje Usługi lub sprzedaje Produkty. Lista Salonów znajduje się w Serwisie pod adresem: https://depilacja.pl/kontakt

 • Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.depilacja.pl, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym;

 • Umowao Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Właścicielem lub Partnerem a Kupującym – w przypadku Płatności z Góry umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego i umowa o świadczenie Usług w rozumieniu kodeksu cywilnego, a w przypadku Płatności na Miejscu umowa o świadczenie Usług w rozumieniu kodeksu cywilnego – zawierana na czas wykonania Usługi wskazany w Cenniku; szczegółowe warunki Umowy o Świadczenie Usług zawiera Regulamin Salonu;

 • Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Właścicielem a Kupującym – w przypadku Płatności z Góry umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego, a w przypadku Płatności na Miejscu umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego – której przedmiotem są Produkty oferowane w Serwisie lub Salonie.

 • Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.

 • Usługi – wykonywanie Zabiegów, udzielanie porad i konsultacji kosmetycznych (z wyłączeniem medycznych) oraz inne usługi oferowane przez Właściciela lub Partnera w Salonach, których nabycie lub rezerwacja możliwe jest za pośrednictwem Serwisu;

 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która wejdzie na adres elektroniczny Serwisu w celu korzystania z jego treści i Funkcjonalności Serwisu;

 • Właściciel – Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206; adresem elektronicznym Właściciela do korespondencji jest: ewa.nieczypor@gmail.com, będący właścicielem wybranych Salonów i Serwisu;

 • Zabiegi – usługi w postaci zabiegów laserowej depilacji ciała lub jego części, endermologii lub inne zabiegi świadczone w Salonie i oferowane za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio w Salonie przez Właściciela lub Partnera.

§ 3 Informacje Podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.

 2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:

  1. zasady dokonywania rezerwacji oraz zakupu Usług lub Produktów za pośrednictwem Serwisu;

  2. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i usług Serwisu, jeśli takie zostaną zaoferowane przez Serwis.

 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usług przez Właściciela na zasadach w nim przewidzianych.

 4. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zawartych w treści niniejszego Regulaminu. W formularzach dostępnych w Serwisie wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji.

 5. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie i rezerwacja Zabiegów. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może rezerwować i nabywać Usługi, w tym Zabiegi, uzyskiwać informacje o świadczonych Usługach oraz uzyskiwać porady i informacje od Konsultantów. Jeżeli Serwis przewiduje taką możliwość, za jego pośrednictwem Użytkownik może także nabywać oferowane w Serwisie Produkty.

 6. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Właściciela lub z Usługami i Produktami oferowanymi przez Partnerów.

 7. Właściciel zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże nie zmniejszające zakresu Funkcjonalności Serwisu świadczonej na rzecz Użytkownika.

 8. Uwagi i zapytania dotyczące Serwisu mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: ewa.nieczypor@gmail.com.

§ 4 Prawa Autorskie

Wyłączne prawa autorskie do Serwisu, kodu źródłowego należą do Właściciela i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie oferty Właściciela lub Partnera oraz innej zawartości Serwisu osobom trzecim oraz kopiowanie jakichkolwiek materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§ 5 Uwarunkowania Techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnego konta poczty elektronicznej, aktywnego numeru telefonu, przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego.

 2. Właściciel dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 

 3. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.

 4. Właściciel oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 

 5. Właściciel podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. Ponieważ Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Właściciel nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad.

 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania Funkcjonalności Serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia Funkcjonalności Serwisu lub dostępności Serwisu. Wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych i z tego powodu Właściciel nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu.

 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z czasowej niedostępności lub zmniejszonej Funkcjonalności Serwisu wynikające z okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie oraz z przyczyn niezależnych od Administratora / Właściciela.

§ 6 Dostęp do Serwisu oraz Zawarcie Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu

 1. Z  Funkcjonalności Serwisu mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne.

 2. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Funkcjonalności Serwisu zawiera w sposób dorozumiany z Właścicielem Umowę o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu , której treść reguluje niniejszy Regulamin. Umowa nie powoduje powstania po stronie Użytkownika żadnych obowiązków, uprawnia natomiast do korzystania z Funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i Funkcjonalnościami Serwisu.

 3. Użytkownik korzystający z Funkcjonalności Serwisu, winien podczas wypełniania danych w formularzach dostępnych w Serwisie podać zgodne z prawdą dane wymagane przez te formularze.   

 4. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z Funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do korzystania z Funkcjonalności Serwisu; zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z Funkcjonalności Serwisu; podane przez niego dane w Serwisie są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do korzystania z Funkcjonalności Serwisu; zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Salonu.

 5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie w stosunku do Właściciela o treści wypowiadającej Umowę o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu. Ponieważ jednak korzystanie z Funkcjonalności Serwisu nie wymaga logowania, zakładania konta ani innych podobnych czynności, równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu będzie zakończenie korzystania z Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika.

§ 7 Rekomendacje przed nabyciem Usług i zawarciem Umowy o Świadczenie Usług

 1. Właściciel zaleca kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Usług w szczególności przed zakupem Zabiegu. Kontakt z lekarzem jest niezbędny zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych lub/i w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z listą podstawowych przeciwwskazań do wykonania Zabiegu wskazaną w Regulaminie Salonu znajdującym się pod adresem: https://depilacja.pl/regulamin-korzystania-z-uslug-salonow/ oraz w Karcie Klienta dotyczącej danego Zabiegu, dostępnych pod adresem: https://depilacja.pl/karta-klienta.pdf – przed zakupem i przystąpieniem do Zabiegu.

 2. Korzystanie z Usług (w tym wykonanie Zabiegu) nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitego lub wiecznego efektu (w tym depilacji), a Właściciel lub Partner nie ponoszą odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia wyżej wymienionych właściwości.

 3. Informacje podane w Serwisie oraz przekazywane przez Konsultantów mają charakter informacyjny i edukacyjny oraz nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z Funkcjonalności Serwisu Użytkownik, a zawierając Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży Kupujący niniejszym potwierdza, jest świadomy i zgadza się, że Serwis nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Właściciel lub Partner nie są odpowiedzialni za jakąkolwiek utratę zdrowia wynikającą z korzystania z Zabiegów, Produktów lub Usług oferowanych przez Serwis powstałą z winy Kupującego, w szczególności wskutek niepoinformowania o istniejących przeciwwskazaniach do wykonania Usługi, w tym Zabiegu.

 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w Regulaminie Salonu lub Karcie Klienta jako przeciwwskazania do korzystania z Usług, w tym w szczególności obejmujących wykonanie Zabiegów.

§ 8 Nabycie Usług oferowanych przez Serwis i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży

 1. Dążenie do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży za pomocą Serwisu następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdej ofercie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania zakupu Usług. Istnieje również możliwość zakupu spersonalizowanej (indywidualnej) Usługi w postaci Zabiegu w inny sposób, o ile został takowy przewidziany. W procesie nabywania Usługi lub Produktu, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, jak również z treścią Regulaminu Salonu, zaakceptowania ich treści oraz wyrażenia zgody na ich stosowanie. Brak akceptacji treści Regulaminu oraz Regulaminu Salonu, wyrażenia zgody na ich stosowanie jest równoznaczne z niemożnością skorzystania z Funkcjonalności Serwisu w postaci dokonania nabycia Usługi lub Produktu za pośrednictwem Serwisu i tym samym nie zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży. 

 2. Poprzez zakup Usługi lub Produktu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do bycia Użytkownikiem Serwisu, zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, jak również Regulamin Salonu i Politykę Prywatności, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z Funkcjonalności Serwisu oraz Usług, wszelkie dane i informacje przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny, podane przez niego dane są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania wskazane w Regulaminie i Regulaminie Salonu. Zakup Usługi lub Produktu jest  również równoznaczny ze złożeniem oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Usług oraz złożeniem oświadczeń wskazanych w Karcie Klienta.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu zakupu Usługi lub Produktu pełnych i prawdziwych danych. W przypadku zmian danych Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji tych zmian oraz do powiadomienia o tym Właściciela.

 4. Nabycie Usługi lub Produktu wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usługi lub Produkt, zgodnie z ust. 5-9 poniżej niniejszego Regulaminu. Usługa lub Produkt nabyty w ofercie specjalnej nie łączy się z innymi ofetami specjalnymi. Dokonując zakupu Klient ma prawo skorzystać tylko z jednej wybranej opcji. Cena naliczana jest w oparciu o Cennik dostostępny w ramach Serwisu.

 5. Użytkownik, decydując się na zakup Usługi lub Produktu oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, wnosi opłatę zgodnie z Cennikiem dostępnym w ramach Serwisu lub w inny sposób, o ile został takowy przewidziany. Cena naliczana jest zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu nabycia/rezerwacji Usługi lub Produktu.

 6. Użytkownik ma do wyboru co najmniej jedną z następujących metod płatności:

  1. płatność całości kwoty należnej z tytułu zakupu Usługi lub Produktu w momencie dokonania zakupu Usługi lub Produktu w Serwisie („Płatność z Góry”);

  2. płatność całości kwoty należnej z tytułu zakupu Usługi na miejscu w Salonie („Płatność na Miejscu”).  

 7. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru metody Płatności z Góry:

  1. Użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności całości kwoty tytułem zakupu Usługi lub Produktu za pośrednictwem serwisu obsługi płatności elektronicznych zewnętrznego operatora płatniczego; następnie Właściciel obciąży kartę płatniczą Użytkownika kwotą należną z tytułu zakupu, a Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zakupu Usługi lub Produktu na wskazany przez niego adres e-mail/numer telefonu; albo

  2. Użytkownik zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Właściciela karty płatniczej Użytkownika na podstawie których Właściciel identyfikuje wystawcę karty. W zależności od indywidualnych ustawień konta bankowego, może nastąpić przekierowanie Użytkownika do strony banku wystawcy; następnie Właściciel obciąży kartę płatniczą Użytkownika kwotą należną z tytułu zakupu, a Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zakupu Usługi lub Produktu na wskazany przez niego adres e-mail/numer telefonu.

 8. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru metody Płatności na Miejscu Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie rezerwacji Usługi na wskazany przez niego adres e-mail/numer telefonu, z zastrzeżeniem, iż z chwilą rozpoczęcia wizyty w Salonie Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty należnej tytułem takiej rezerwacji. 

 9. Brak płatności za Usługę powoduje, iż Umowa o Świadczenie Usług nie dochodzi do skutku i uznaje się ją za niezawartą. Umowa o Świadczenie Usług od której przysługuje Konsumentowi prawo odstąpienia na zasadach określonych w Regulaminie zawarta jest w chwili otrzymania Płatności z Góry przez Właściciela za Usługę. Od Umowy o Świadczenie Usług zawartej poprzez Płatność na Miejscu w Salonie prawo odstąpienia nie przysługuje.

 10. Umowa Sprzedaży od której przysługuje Konsumentowi prawo odstąpienia na zasadach określonych w Regulaminie zostaje zawarta z chwilą otrzymania Płatności z Góry przez Właściciela. Od Umowy Sprzedaży zawartej poprzez Płatność na Miejscu w Salonie prawo odstąpienia nie przysługuje.

 11. W przypadku gdy Kupujący dokonuje zakupu Usługi lub Produktu jako Klient i chce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest on podczas dokonywania zakupu wskazać chęć otrzymania faktury oraz w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu wysłać maila na adres ewa.nieczypor@gmail.com z prośbą o wystawienie faktury oraz danymi firmy w tym nazwą firmy, numerem NIP, REGON i adresem działalności gospodarczej.

 12. Po zawarciu Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży za pomocą Serwisu (tj. po dokonaniu Płatności z Góry za pomocą Serwisu) Kupujący otrzyma na adres mailowy wskazany przez niego podczas dokonywania zakupu potwierdzenie zakupu Usługi lub Produktu, rachunek, informacje o prawie odstąpienia od umowy, niniejszy Regulamin w wersji pdf wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, Regulamin Salonu w wersji pdf, wzór Karty Klienta, zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego oraz linki do samodzielnego pobrania regulaminów i wzorca odstąpienia od umowy.

 13. Po dokonaniu rezerwacji Usługi i wyborze opcji Płatność na Miejscu Kupujący otrzyma na wskazany przez niego adres mailowy potwierdzenie rezerwacji Usługi, wzór Karty Klienta, zasady przetwarzania danych osobowych, niniejszy Regulamin i Regulamin Salonu w wersji pdf oraz linki do samodzielnego pobrania regulaminów.

 14. Rezerwacja Usług może być dokonana również za pośrednictwem Infolinii w ramach Serwisu, wówczas postanowienia powyższe mają odpowiednie zastosowanie. W przypadku gdy Kupujący za pomocą Infolinii zadeklaruje chęć nabycia Usługi za pośrednictwem Serwisu otrzyma na wskazany przez niego adres mailowy wiadomość o której mowa w ust. 13 powyżej wraz z linkiem do dokonania Płatności z Góry. Po dokonaniu Płatności z Góry Kupujący otrzyma wiadomość mailową o której mowa w ust. 12.

§9 Wstrzymanie lub zakończenie świadczenia Funkcjonalności Serwisu
na rzecz Użytkownika

 1. Realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli Właściciel stwierdzi, iż:

  1. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Do czasu wyjaśnienia sprawy realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana;

  2. Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;

  3. Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Właściciela, a w szczególności gdy:

 • dane podane przez Użytkownika zawierają wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;

 • Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów na funkcjonującym w ramach Serwisu forum/czacie lub w korespondencji kierowanej do Właściciela;

 • Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę Właściciela lub osób trzecich;

 • Serwis jest wykorzystywany przez Użytkownika niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.

 • Użytkownik, na rzecz którego realizacja Funkcjonalności Seriwsu została wstrzymana lub zakończona przez Właściciela, nie może ponownie skorzystać z Funkcjonalności Serwisu bez uprzedniej zgody Właściciela. Użytkownik traci również prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.

§ 10 Reklamacje Funkcjonalności Serwisu

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz działania Administratora podejmowane w toku realizacji Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu. Reklamację należy składać przez wysłanie e-maila na adres: bok@depilacja.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 2. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności Właściciel dokonuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Właściciel poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika zgodnie z ust. 1 powyżej. Jeśli Właściciel nie odniesie się do reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl

§ 11 Reklamacje Usług

 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Usług podejmowanych w toku realizacji Umowy o Świadczenie Usług lub dotyczące Produktów nabytych w ramach Umowy Sprzedaży. Reklamację należy składać na piśmie, pod rygorem nieważności listem poleconym na adres siedziby Właściciela podany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem drogi mailowej na adres: bok@depilacja.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, przedmiot reklamacji, Salon w którym miało miejsce świadczenie Usługi lub nabycie Produktu, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługi Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemną (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji) w terminie 30 (trzydziestu) dni, a w przypadku reklamacji Produktu (w związku z Umową Sprzedaży) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. W przypadku braku ustosunkowania się do złożonej reklamacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Właścicielem a Kupującym co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl

§12 Prawo do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość (tj. zawartej za pomocą Serwisu wskutek dokonania Płatności z Góry), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Termin odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, o których mowa w ust. 1 powyżej, wynosi 14 dni od zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub przy Umowie Sprzedaży 14 dni od dnia otrzymania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, o których mowa w ust. 1 powyżej, Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Właściciel wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży w innej niż pisemna formie.

 5. Właściciel niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, Umowa o Świadczenie Usług lub odpowiednio Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.

 7. Właściciel niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za Usługę / Produkt.

 8. Właściciel dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§13 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Właściciel.

 2. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając swoje dane osobowe w Serwisie Właścicielowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Właściciela lub Partnera w celu realizacji zakupionej Usługi i Umowy o Świadczenie Usług. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://zabieginacialo.com/polityka-prywatnosci

§ 14 Pozostałe Postanowienia

 1. Właściciel może, z ważnych powodów (zmiana adresu, zmiany korzystne dla Użytkowników, zmiana zakresu działalności Funkcjonalności Serwisu, zmiana warunków rynkowych w branży działalności Serwisu, zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usług lub Produktów, Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu, wprowadzanie nowych Funkcjonalności Serwisu), lub innych dokonać zmiany Regulaminu. 

 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz w siedzibie Właściciela.

 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Prawo konsumenckie wymaga porozumienia stron, może być dokonana po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.

 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Właściciela oraz w Serwisie.

 5. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2020

ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość)

 Adresat: Depilacja.pl sp. z o.o., adres: ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży dotyczącej następującego produktu: _____________________________ / Umowy o Świadczenie Usług – tj. umowy o świadczenie następującej usługi:_________________________

 Data zawarcia Umowyo Świadczenie Usług / Umowy Sprzedaży: _____________________

 Imię i nazwisko konsumenta: ____________________

 Adres konsumenta: ____________________________

 Podpis konsumenta:

______________________

 Data: _________________________

*Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług (Umowy Sprzedaży) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług.

Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą).

Mogą Państwo skorzystać z powyższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.