ZabiegiNacialo.com

Regulamin sprzedaży pakietu epilacji laserowej 

§ 1 Wstęp
Niniejszy regulamin korzystania z usług epilacji laserowej określa zasady korzystania przez
osobę, która zakupiła usługę pakiet epilacji laserowej poprzez stronę internetową www.zabieginacialo.com.  Zabiegi epilacji laserowej świadczone są przez firmę Womenline Ewa Nieczypor-Korczyc NIP: 6912192475, Regon: adres: 58-500 Jelenia Góra Grodzka 13, w lokalizacji 58-500 Jelenia Góra ul. Grodzka 13.  Salon oferuje świadczenie kompleksowych zabiegów laserowej epilacji ciała lub jego części. Z zabiegów mogą korzystać pełnoletnie, osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za uprzednią pisemną zgodą ich opiekuna prawnego udzieloną osobiście w salonie Womenline przed przystąpieniem do wykonania zabiegu.
 
§ 2 Obowiązki Klienta
Klienci są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem sprzedaży pakietu epilacji laserowej, dostępnym pod adresem www.zabieginacialo.com przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień, i stosowania się do zaleceń
Womenline. Każdy Klient przystępujący do zabiegu, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem sprzedaży pakietu epilacji laserowej oraz że w pełni akceptuje ten Regulamin, oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Powyższe dotyczy również podpisania Karty Klienta, tj. dokumentu w którym Klient wskazuje swoją historię medyczną pozwalającą wykluczyć istniejące przeciwwskazania do zabiegu epilacji laserowej, zapoznaje się i oświadcza, że zapoznał się z procedurami zabiegu epilacji laserowej, jest świadomy korzyści oraz ewentualnych skutków ubocznych oraz wyraża zgodę na dobrowolne przeprowadzenie zabiegu epilacji laserowej – wzór Karty Klienta jest dostępny pod adresem: www.zabieginacialo.com.  Klient ma obowiązek wypełnić oraz podpisać Kartę Klienta przed przystąpieniem do Zabiegu. Klient zobowiązany jest poinformować Womenline o wszelkich przeciwwskazaniach wymienionych dalej w ust. 4 oraz ust. 5 niniejszego Regulaminu, a także o wszelkich innych chorobach, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu epilacji laserowej. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 45 dni od poprzedniej wizyty, Klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu epilacji laserowej. Wywiad opisany w niniejszym ust. 2 jest dokonywany w oparciu o Kartę Klienta. Zakup usługi zabiegu Epilacji laserowej, świadczonej przez Womenline jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usługi zabiegu epilacji laserowej, oferowanej przez Womenline (w szczególności wymienionych w ust. 4 i 5 poniżej oraz konkretnej Karcie Klienta) oraz, że zapoznał się z Regulaminem usług epilacji laserowej, i akceptuje jego warunki. Zakup usług epilacji laserowej świadczonej przez Womenline jest również równoznaczny ze złożeniem oświadczeń wskazanych w Karcie Klienta. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do korzystania z zabiegu epilacji laserowej są:
choroby nowotworowe, ciąża, wszczepiony defibrylator lub stymulator serca, metalowe implanty, cukrzyca, przewlekłe choroby skóry, np. bielactwo, łuszczyca, rybia łuska, zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi, nadwrażliwość na światło, tendencje do powstawania przebarwień lub bliznowców, włosy rude, siwe, blond – stanowią przeciwwskazanie w miejscu zabiegu epilacji laserowej ze względu na brak melaniny w mieszku włosowym, choroby autoimmunologiczne, immunopresja, fotodermatozy, stwardnienie rozsiane. Względnymi przeciwwskazaniami do korzystania z zabiegu epilacji laserowej są: opalenizna, aktywne infekcje skóry, przyjmowanie leków antydepresyjnych, psychotropowych, sterydów, zażywanie antybiotyków z grupy tetracyklin, dermabrazja laserowa wykonana w ciągu ostatnich trzech miesięcy na powierzchni epilacji,niektóre zabiegi dermokosmetyczne i chirurgiczne, zdjęcia rentgenowskie wykonane na 1 (jeden) tydzień przed zabiegiem, spożywanie alkoholu (24 (dwadzieścia cztery) godziny przed zabiegiem), karmienie piersią, zaburzenia hormonalne i choroby endokrynologiczne, stany gorączkowe, antybiotyki, epilepsja. Klient zobowiązany jest poinformować Womenline o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, w szczególności wskutek przeprowadzonego z Klientem wywiadu o którym mowa w ust. 2 powyżej, Womenline ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu lub gdy wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa mają charakter przejściowy zaproponować Klientowi nowy termin wykonania zabiegu. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za zabieg, a do zabiegu nie dojdzie wskutek okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim, Womenline dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu  środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Womenline dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 
 
§ 3 Oferta Womenline
Zakupiony pakiet zabiegów ważny jest przez 6 (sześć) miesięcy liczone od dnia jego zakupu – w tym okresie należy skorzystać z usług na podstawie zakupionego pakietu. Po upływie terminu ważności, pakiet traci ważność, a posiadacz pakietu  traci wynikające z niego uprawnienia. W przypadku niezrealizowania pakietu przez jego posiadacza lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności pakietu, jego posiadaczowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania zakupionego pakietu, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za pakiet. Łączna liczba zabiegów epilacji laserowej wykonanych w ramach jednego pakietu wynosi maksymalnie 6. W ramach nabycia pakietu epilacji laserowej , Klient nabywa prawo do korzystania z usług Womenline w postaci zabiegów epilacji laserowej przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, liczony od dnia wykonania pierwszego zabiegu epilacji laserowej, wchodzącego w skład pakietu epilacji laserowej. Zabiegi epilacji laserowej wykonywane w ramach pakietu są realizowane cyklicznie, nie częściej niż co 5 (pięć) tygodni – w zależności od indywidualnych predyspozycji Klienta w stosunku do działania lasera – maksymalnie przez okres 12 (dwunastu) miesięcy. Mając na uwadze fakt, iż działanie lasera w ramach zabiegu epilacji laserowej jest zależne od indywidualnych predyspozycji każdego Klienta i zależy m.in. od budowy owłosienia oraz fazy cyklu wzrostu włosa, Firma Womenline w ramach pakietu laserowej nie gwarantuje pełnego efektu depilacji. Pierwsze efekty Zabiegu Epilacji laserowej powinny być widoczne po około 3 (trzech) tygodniach od pierwszego zabiegu epilacji  laserowej. Kolejne serie zabiegów epilacji laserowej winny być wykonywane w okresach czasu wskazanych przez obsługę Womenline. Przed przeprowadzeniem kolejnych serii zabiegów epilacji laserowej Klient zobowiązany jest do przygotowania się do zabiegu epilacji laserowej zgodnie z zaleceniami, w szczególności poprzez ogolenie miejsca, na którym przeprowadzony ma być zabieg epilacji laserowej.
 
§ 4 Odpowiedzialność
Nie zastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego Regulaminu pakietu usług epilacji laserowej, w tym w szczególności nie poinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Womenline. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie lub Karcie Klienta jako przeciwwskazania do wykonywania zabiegów. Womenline nie bierze odpowiedzialności za brak pożądanych efektów zabiegu epilacji laserowej  lub powikłania po zabiegu w przypadku niestosowania się do zaleceń po zabiegowych. Informacje podane przez Womenline mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, i nie mogą zastąpić porady, i zaleceń lekarza. Korzystając z oferty Womenline Klient jest świadomy, potwierdza i zgadza się, że Womenline nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Korzystanie z zabiegów epilacji  laserowej nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitej lub wiecznej Epilacji.
 
§ 5 Reklamacje
Klient ma prawo złożyć reklamację na usługę epilacji  laserowej. Wszelkie skargi, zażalenia i reklamacje należy składać na piśmie, pod rygorem nieważności listem poleconym na adres siedziby Womenline podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu Salonu lub za pośrednictwem drogi mailowej na adres: zabieginacialojeleniagora@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługi Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemną (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji) w terminie 30 (trzydziestu). W przypadku braku ustosunkowania się do złożonej reklamacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 
§ 6 Rezerwacje
Po dokonaniu zakupu pakietu, w terminie 3 dni roboczych następuje kontakt telefoniczny (ewentualnie mailowy) z Klientem, który zakupił pakiet, w celu ustalenia pierwszej wizyty na usługę epilacji  laserowej. Kolejne wizyty zostaną ustalone z Klientem indywidualnie. Na zarezerwowane Zabiegi należy zgłaszać się w umówionym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg epilacji laserowej przez Klienta, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub wyznaczenie nowego terminu jego wykonania. W takim przypadku Womenline może odmówić wykonania Zabiegu z winy Klienta, i wskazać nowy termin w którym nastąpi realizacja Zabiegu. Klient powinien każdorazowo poinformować Womenline (telefonicznie, drogą mailową lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty bądź zabiegu, najpóźniej 48 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną wizytą. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed upływem 48 (dwudziestu czterech) godzin przed zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z Klientem, nie podlega zwrotowi. Womenline zastrzega sobie prawo do odwołania Zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania zabiegu bądź zmianie terminu zabiegu w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu zabiegu, wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, Klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin zabiegu.
 
§ 7 Płatności
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media. S.A. 
Dostępnymi formami płatności są: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu  środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Womenline dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.  Rozpoczęcie realizacji usługi – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – następuje od dnia uznania rachunku bankowego Womenline.
 
§ 8 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorca , ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni.
 
§ 9  Postanowienia końcowe
Womenline nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w salonie – w miejscu realizacji pakietu epilacji laserowej. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia salonu. Womenline nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru poza wyznaczonym miejscem do przechowania. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Womenline zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na stronie internetowej www.zabieginacialo.com. Regulamin pakietu usług epilacji laserowej  dostępny jest na www.zabieginacialo.com. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Niniejszy Regulamin Salonu wchodzi w życie z dniem 20.06.2023 r.